Pravidla ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů pacienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

 2. Zubní ordinace informuje pacienta, že za účelem naplnění kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí zdravotní péče a povinností vyplývajících z daňových předpisů a předpisů týkajících se poskytování zdravotní péče bude zpracovávat osobní údaje pacienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje ke zdravotní pojišťovně jejímž je pacient pojištěncem, údaje o provedení zdravotních zákroků a zdravotní dokumentaci pacienta (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 3. Pokud pacient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude zubní ordinace uchovávat osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo za účelem zasílání marketingových sdělení.

 4. Zubní ordinace informuje pacienta, že může zubní ordinaci (resp. Správce osobních údajů) požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních a vymazání osobních údajů. Dále má též pacient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že pacient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má pacient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 5. Zpracováním osobních údajů pacienta může pacient pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zubní ordinace informuje, že osobní údaje bez souhlasu pacienta předává zejména za účelem plnění smlouvy zdravotní pojišťovně jejímž je pacient pojištěncem a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu a dále na základě zpracovatelské smlouvy účetní kanceláři a laborantům.

 6. Pacient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.

 7. Zubní ordinace informuje pacienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je pacient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.

 8. Zubní ordinace, obchodní společnost SMILE FACTORY s.r.o., IČ: 02835614, sídlem: Brno, Jakubská 156/2, 60200, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:

  • Korespondenční adresa SMILE FACTORY s.r.o., IČ: 02835614, sídlem: Brno, Jakubská 156/2, 60200

  • Emailová adresa info@smilefactory.cz

  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce MDDr. Jana Beranovská